Офіційний партнер Google 

Договір оферти

1.ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ


З метою цього документа наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

Рекламне оголошення, реклама - рекламний банер, що містить рекламну інформацію та посилання на веб-сайт.

Рекламна кампанія – це сукупність замовлених Виконавцем Рекламних оголошень на сервісі контекстної реклами Google Ads.

Контекстна реклама – принцип показу Реклами, згідно з яким показ Рекламного оголошення здійснюється за умови наявності автоматично встановленої Google потенційної відповідності тематики (контексту) веб-сторінки, на якій показується Рекламне оголошення, та/або відповідності інтересів користувача, якому показується Рекламне оголошення, тематиці такого Рекламного оголошення, що визначається за сукупністю ключових слів/словосполучень, зазначених Виконавцем у відповідній Рекламній кампанії як критерій Показу для даного Рекламного оголошення, або іншим способом.

Послуги з налаштування рекламної кампанії в Google Ads - послуги Виконавця з розміщення Реклами Замовника в мережі Інтернет за принципами Контекстної реклами відповідно до умов Договору.

Цільові запити – запити, що явно визначають намір відвідувача сайту зробити конверсійну дію та забезпечують максимально цільовий та рентабельний трафік для рекламованого продукту.

Околотематичні запити – запити, які показують явного наміри відвідувача вчинити цільове дію, опосередковано які стосуються тематики рекламованого продукту. Використовуються для розширення тематичного ядра рекламної кампанії та збільшення трафіку на сайт.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується на підставі заявки Замовника надати Послуги з розміщення від свого імені, але за рахунок Замовника та на користь Замовника контекстної реклами на сервісі Google Ads, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити ці Послуги у строки та в порядку, визначеними цим Договором.

2.2. Замовник самостійно або за допомогою Виконавця поповнює кошти на рекламному обліковому записі відповідно до свого рекламного бюджету.

2.3. Виконавець зобов'язується розробити:

2.3.1. Рекламні кампанії для сайту...

2.3.2. Рекламну кампанію, націлену на просування бренду (якщо необхідно).

2.4. Для кожної рекламної кампанії будуть виконані такі роботи:

- Розробка семантичного ядра на основі даних видачі ключових фраз планувальник ключових слів Google Ads із частотністю від 20 запитів на місяць для рекламної кампанії на Пошуку мережі Google Ads. Семантичне ядро складається за цільовими конверсійними запитами.

- Створення загального списку мінус-слів

- Створення заголовків та текстів оголошень.

- Налаштування параметрів та запуск рекламних кампаній.

- ведення рекламних кампаній.

3. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБОТ

3.1. Початок робіт – з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця згідно з п.5.1 цього Договору. Термін виконання робіт з настроювання та запуску рекламної кампанії по сайту (етапи 1-3) до 10 календарних днів.

3.2. Перший етап:

3.2.1. Аналіз рекламованого продукту та визначення напряму рекламної кампанії.

3.2.2. Аналіз сайту та визначення конверсійних цілей. При необхідності - складання рекомендацій щодо покращення конверсій.

3.2.3. Встановлення Google Analytics, налаштування цілей для відстеження конверсії.

3.3. Другий етап:

3.3.1 Складання семантичного ядра для сайту рекламної кампанії обсягом п. 2.3 цього Договору.

3.3.2. Упорядкування загального списку мінус-слів.

3.3.3. Поділ семантичного ядра на кампанії та групи оголошень.

3.3.3. Складання заголовків та текстів рекламних оголошень.

3.4. Третій етап:

3.4.1. Налаштування параметрів рекламних кампаній.

3.4.2. Запуск та коригування ставок.

3.5. Четвертий етап: Ведення кампаній (постійно).

3.5.1. Контроль цільового трафіку. Виключення нецільових запитів.

3.5.2. Контроль ефективності ключових фраз та оголошень.

3.5.3. Контролює ключові параметри кампанії (ціна кліка, CTR, показник якості).

3.5.4. Управління ставками кампанії з урахуванням бюджету Замовника.

3.5.5. Оцінка ефективності кампанії.

3.5.6. Розробка додаткових кампаній, націлених на опрацювання додаткових цільових аудиторій та розширення охоплення рекламної кампанії згідно з маркетинговим планом Замовника.


4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Надавати Послуги сумлінно, професійно та відповідно до заявки Замовника.

4.1.2. Негайно повідомляти Замовника про всі обставини, які можуть спричинити затримку в наданні Послуг.

4.1.3. Зберігати конфіденційність умов цього Договору, а також інформацію, отриману від Замовника у зв'язку з виконанням цього Договору, відповідно до розділу 8 цього Договору.

4.2. Замовник зобов'язаний:

4.2.1. Оплатити Послуги у строки та у порядку, передбачені цим Договором.

4.2.2. Надавати Виконавцю інформацію, необхідну для надання Виконавцем Послуг за цим Договором, що надсилається Виконавцю електронною поштою reklamaroman1987@gmail.com

4.2.3. Надані Замовником рекламні матеріали повинні відповідати нормам та вимогам чинного законодавства України, розміщеним та доступним у мережі Інтернет. Виконавець залишає за собою право відхилити будь-які надані Замовником рекламні матеріали, а також призупинити розміщення рекламних матеріалів у випадках, якщо їх розміщення та/або зміст та/або форма суперечать зазначеним вище вимогам.

4.2.4. Замовник гарантує, що зміст та форма рекламних матеріалів, визначення та використання ключових слів, розміщення Виконавцем рекламних матеріалів відповідно до визначених Виконавцем умов розміщення не порушує та не тягне за собою порушення будь-яких прав третіх осіб та чинного законодавства України у тому числі, але , не обмежуючись, ФЗ «Про рекламу»

4.2.5. Замовник надає Виконавцю всю інформацію, необхідну для надання послуг, та здійснює надання рекламних матеріалів, що розміщуються згідно з цим Договором.

4.2.6. Замовник надає за запитом Виконавцю ліцензії, сертифікати, декларації відповідності та інші документи (при необхідності) або їх належно засвідчені копії на рекламовані товари (роботи, послуги), а також документи, що свідчать про достовірність інформації, що міститься в рекламному оголошенні, та документи, що підтверджують дотримання Замовником авторських та суміжних прав щодо об'єктів інтелектуальної власності, що використовуються у рекламних матеріалах, а також видає письмово дозвіл на використання інтелектуальної власності Замовника для здійснення Виконавцем своїх обов'язків за цим Договором.

5. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг за цим Договором складає:

договірна (ПДВ не оподатковується – спрощена система оподаткування) першого календарного місяця.

договірна (ПДВ не оподатковується – спрощена система оподаткування) у наступні місяці за ведення рекламних кампаній.

5.2. Розрахунок між Замовником та Виконавцем провадиться за наступною формою:

Замовник перераховує на розрахунковий рахунок Виконавця 100% суми Договору за виставленим Виконавцем рахунком у сервісі WayForPay протягом 3-х банківських днів з моменту підписання договору обома сторонами.

5.3. Оплата контекстної реклами Google Ads (поповнення рекламного бюджету) здійснюється Замовником самостійно або за допомогою Виконавця на підставі цін (тарифів), встановлених системами Google Ads.

6. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБОТ

6.1. Здача-приймання виконаних робіт провадиться сторонами протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту повідомлення Замовника.

6.2. У разі мотивованої відмови Замовника від приймання робіт сторонами складається двосторонній акт із переліком необхідних доопрацювань та строків їх виконання.

6.3. Якщо Замовник не підписує акт здачі-приймання виконаних робіт, не надаючи мотивованої відмови, то після закінчення 5 робочих днів з дня отримання Замовником акта здачі-приймання виконаних робіт, всі роботи, перелічені в ньому, вважаються виконаними. В акті здачі-приймання виконаних робіт проводиться запис: "Зауваження від Замовника у встановлений термін не надійшли".

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов'язків за цим Договором, якщо Сторона, для якої склалася неможливість виконання своїх обов'язків, доведе, що це невиконання або неналежне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили. Такими обставинами вважаються стихійні лиха, збройні конфлікти, страйки, видання органами державної влади та управління нормативних актів, що перешкоджають виконанню цього Договору, а також інші події, що виникли після підписання цього Договору та перебувають поза розумним передбаченням та контролем Сторін.

7.2. Наявність обставин непереборної сили підтверджується документами, наданими відповідними компетентними органами.

7.3. Сторона, для якої склалася неможливість виконання своїх обов'язків внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 5-ти днів з моменту, коли вона дізналася або мала дізнатися про настання таких подій, направити письмове повідомлення іншій Стороні, із зазначенням характеру події та ймовірного терміну його дії. У разі невиконання зазначеної у цьому пункті вимоги винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні її збитки, спричинені таким невиконанням, у повному обсязі.

7.4. У разі настання обставин непереборної сили термін виконання Сторонами своїх обов'язків за цим Договором відсувається пропорційно до часу, протягом якого діятимуть обставини непереборної сили або їх наслідки. Якщо події непереборної сили будуть тривати більше 2 (двох) місяців, будь-яка із Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору. У цьому випадку Сторони повертають одна одній все отримане за цим Договором і жодна із Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Будь-яка інформація, дані або відомості, отримані Сторонами з метою виконання цього Договору, розглядаються як конфіденційні та не можуть бути розкриті третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Конфіденційна інформація не може бути розкрита третім особам, опублікована або іншим чином розголошена протягом та після закінчення терміну дії цього Договору, а також після його припинення, у разі відсутності письмового дозволу Сторін незалежно від причин припинення Договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

9.2. Виконавець не несе відповідальності за цим Договором:

9.2.1. за будь-які непрямі/непрямі збитки та/або упущену вигоду Замовника незалежно від того, чи Виконавець міг передбачити можливість заподіяння таких збитків у конкретній ситуації чи ні;

9.2.2. за будь-яку частину робіт/послуг, необхідних для реалізації цього Договору, що виконуються Замовником без передбаченої відповідальності та/або контролю Виконавця, а також за будь-який збиток, що був наслідком дії чи бездіяльності, або порушення цього Договору Замовником.

9.3. Замовник самостійно у повному обсязі відповідає за відповідність змісту та форми рекламних матеріалів вимогам законодавства, юридичну правомірність використання логотипів, фірмових найменувань та інших об'єктів інтелектуальної власності та засобів індивідуалізації у рекламних матеріалах, у т.ч. у переліку ключових слів, а також через відсутність у матеріалах обов'язкової інформації, передбаченої законодавством України.

9.4. У разі якщо розміщення матеріалів за цим Договором стало підставою для пред'явлення до Виконавця претензій, позовів та/або приписів щодо сплати штрафних санкцій з боку державних органів та/або третіх осіб. Замовник зобов'язується негайно на вимогу Виконавця надати йому всю запитувану інформацію щодо розміщення та змісту матеріалів, сприяти Виконавцю у врегулюванні таких претензій та позовів, а також відшкодувати всі збитки (включаючи судові витрати, витрати по сплаті штрафів), заподіяні Виконавцю внаслідок пред'явлень , позовів, розпоряджень у зв'язку з порушенням прав третіх осіб та/або чинного законодавства України внаслідок розміщення матеріалів.

10. ТЕРМІН ДІЇ І УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір укладається на строк один рік та набирає чинності з дати підписання його уповноваженими представниками обох Сторін.

10.2. Цей Договір вважається пролонгованим на один календарний рік на тих самих умовах, якщо жодній із Сторін не буде надіслано повідомлення про припинення дії цього Договору не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору. Пролонгація можлива необмежену кількість разів.

10.3. Цей Договір може бути розірваний достроково:

10.3.1. за згодою Сторін у час;

10.3.2. з ініціативи будь-якої із Сторін з письмовим повідомленням іншої Сторони не менше ніж за 30 днів до передбачуваної дати розірвання;

10.3.3. з інших підстав, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

10.4. При розірванні цього Договору Сторонами здійснюються остаточні взаєморозрахунки з урахуванням вартості фактично наданих за цим Договором послуг.

10.5. Зобов'язання Сторін за цим Договором, які в силу своєї природи повинні продовжувати діяти (включаючи зобов'язання щодо конфіденційності, проведення взаєморозрахунків, але не обмежуючись зазначеним), залишаються чинними після закінчення терміну дії цього Договору.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Якщо будь-яке з положень цього Договору стає недійсним або нездійсненним, це не тягне за собою недійсність або нездійсненність інших положень Договору. У разі потреби Сторони домовляться про заміну недійсного становища дійсним, що найкраще відображає інтереси Сторін.

11.2. Назви розділів цього Договору застосовані Сторонами виключно для зручності та не впливають на взаємовідносини Сторін, врегульовані у конкретних положеннях Договору.

11.3. Усі повідомлення та повідомлення, що надсилаються відповідно до цього Договору або у зв'язку з ним, повинні бути зроблені в письмовій формі та будуть вважатися надісланими належним чином, якщо вони доставлені кур'єром або надіслані рекомендованим листом з повідомленням про вручення, надіслані по телетайпу, телеграфу, факсу , за допомогою електронної пошти та інших засобів зв'язку, що забезпечують підтвердження факту та дати отримання повідомлень іншою Стороною.

11.4. Сторони зобов'язані негайно повідомляти про зміну своїх поштових адрес, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів.

11.5. Цей Договір може бути змінений та/або доповнений лише документом, складеним у письмовій формі, підписаним Сторонами та скріпленим їх печатками.

12. РЕКВІЗИТИ

Виконавець:

BusinessReklama - ФОП Гаврилів Роман Петрович

ІПН 3201905277

м. Львів пл. кн. Яр. Осмомисла 28/9

+380632649802 (Telegram, Viber)

 reklamaroman1987@gmail.com

З повагою,
Роман Гаврилів

Засновник студії "Business Reklama"

Налаштування Google Ads

Створення Landing Page

Анімаційне відео для бізнесу

м. Львів, вул. Зелена 143, 2 поверх

КОНТАКТИ (РЕКЛАМА І ЛЕНДІНГ)

Телефон:  (096) 243 06 80 Роман

Email: reklamaroman1987@gmail.com

КОНТАКТИ (СТВОРЕННЯ ВІДЕО)

Телефон:  (093) 154 20 73 Мар'яна

Email: info.businessvideo@gmail.com

© 2019 business-reklama.com.ua  Всі права захищені